Działka Lipowa

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Dariusz Klimkowski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 42, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 338674645 / fax. 338674645

Sygnatura: KM 972/13

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski na podstawie art. 1013 zn 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2018 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Mucha Artur, położonej w Lipowej, 34-324 Lipowa, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00126479/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowej: niezabudowane działki nr 4813/10 o powierzchni 0,0944 ha oraz nr 4812/5 o powierzchni 0,1665 ha (o łącznej pow. 0,2609 ha) położonej w Lipowej

Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 18 000,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetargu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 18124048811111000053338332.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia zgodnie z art. 871 kpc., tj. w dniu licytacji winien złożyć 1/5 ceny,  a reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 03-02-1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.).  

 

Komornik Sądowy

 

Dariusz Klimkowski

Termin licytacji: 
wtorek, 20 luty, 2018 - 12:00
Zdjęcia: 

Rodzaj licytacji: