Dom Lipowa

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Dariusz Klimkowski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 42, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 338674645 / fax. 338674645

Sygnatura: KMP 18/07

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2024 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, sala 32A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Kobza Zdzisław, położonej przy Gruszkowej 2,Lipowej, 34-324 Lipowa, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00045709/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości w postaci: działka nr 4979/1 o pow. 0,0690 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 57 m2 położona w Lipowej przy ul. Gruszkowej 2, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00045709/5.

Suma oszacowania wynosi 132 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 000,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 13 200,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA - Centrum Rozliczeniowe 18124048811111000053338332.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żywcu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 03-02-1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.). 

 

Komornik Sądowy

Dariusz Klimkowski

Termin licytacji: 
czwartek, 4 Kwiecień, 2024 - 14:00
Zdjęcia: 

Rodzaj licytacji: